GDPR

GDPR


Information om behandling av personuppgifter 

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.


Den här informationen syftar till att förklara hur dina personuppgifter hanteras. Om du har några frågor kring Psykolog Rebecka Björklund AB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till psykolog Rebecka Björklund som är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna. Kontaktuppgifter till Psykolog Rebecka Björklund AB: info@rebeckabjorklund.se.


Psykolog Rebecka Björklund AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att kunna ge dig en god och säker behandling och används i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som klient/vårdnadshavare för klient. Uppgifterna förs under behandlingstiden löpande in i det elektroniska journalsystemet Kaddio. Endast Psykolog Rebecka Björklund AB har direkt tillgång till klientjournal. Uppgifter kan lämnas ut på begäran till/från vårdgivare, klient och vårdnadshavare (med vissa begränsningar utifrån sekretess). 


Den rättsliga grund som Psykolog Rebecka Björklund AB har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Verksamheten står precis som alla vårdgivare under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 


Lagringstid

Psykolog Rebecka Björklund AB kommer att radera dina/ditt barns personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen. 


Dina rättigheter

Klient/vårdnadshavare har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Klienten har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få sina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. 


Mottagare av uppgifter

För alla klientuppgifter, både sådana klienten lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av undertecknad. Uppgifter lämnas till utomstående endast om det finns tillstånd till detta. När det gäller en minderårig klient förs alltid en löpande dialog med klient om detta, då regelbunden kontakt med vårdnadshavare brukar vara av värde för klientens bästa. 


I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa, om det finns risk för klients eller annans liv, eller när det finns misstanke om brott som kan ge fängelse i över 2 år. 


Skyldighet att lämna ut uppgifter kan gälla:

* Andra vårdgivare 

* Andra myndigheter 

* Vårdnadshavare (om klient är under 18 år och det finns anledning att misstänka att klient far illa eller riskerar att fara illa)


I de fall där information behöver lämnas ut till myndighet, annan vårdgivare eller vårdnadshavare, är ambitionen att detta sker i dialog med klient/vårdnadshavare innan uppgifter lämnas vidare.


Rätten att lämna klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter. 


Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i klientjournalen. De krav som ställs är att verksamheten ska föra in uppgifter om en klients identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, bedömningar som görs, planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att verksamheten anger vilken information som vi har lämnat till dig som klient/vårdnadshavare, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.


Samtycke

För att Psykolog Rebecka Björklund AB ska behandla dina personuppgifter behöver du ge ditt muntliga eller skriftliga samtycke. Du har alltid rätt att ta tillbaka samtycket utan att återtagandet påverkar lagligheten av den behandling som skett dessförinnan. Om du inte samtycker kommer Psykolog Rebecka Björklund AB inte att utföra denna behandling. Den behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke ska vara frivillig. Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda: 


Den personuppgiftsansvariga ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandlingen. Om samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska begäran om samtycke läggas fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna. Det ska förklaras enkelt och begripligt, på ett klart och tydligt språk. 


Den registrerade ska ha rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycket innan detta återkallas. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt att återkalla som att ge sitt samtycke. Samtycket kan vara antingen muntligt eller skriftligt, och det kan endast ske efter det att den som samtycker har fått information om den aktuella behandlingen. 

Samtycket ska innebära att den registrerade entydigt godkänner behandlingen. Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet godtas därför inte som samtycke.